اندیشه سیاسی محقق اردبیلی

این کتاب به تبیین اندیشه‌های فقهی -‌ سیاسی محقق اردبیلی یکی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در قرن دهم هجری می‌پردازد. بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان به عنوان سر سلسله فقهای ایرانی این عصر درباره مسائل سیاسی عصر صفوی و چگونگی تعامل با آنان و تبیین حکومت مطلوب شیعه از نظر ایشان و مبانی مشروعیت و ماهیت و عملکرد آن از اهمیت خاصی در این دوره برخوردار می‌باشد.
اندیشه سیاسی محقق اردبیلی
نویسنده: علی خالقی
موضوع    اندیشه سیاسی
زبان    فارسی
ISBN    964-424-840-6
تیراژ    2000
تعداد صفحات    216ص
تعداد جلد    1ج
نوبت چاپ    اول
تقدیر    
سال نشر    1379
ناشر    بوستان کتاب قم
تألیف*        ترجمه        تدوین    
آموزشی        مقطع    
پژوهشی    


فهرست مطالب کتاب
•    فصل اول: زندگی و اوضاع سیاسی و مذهبیِ عصر محقق اردبیلی
•    فصل دوم: مبانیِ اندیشۀ سیاسی محقق اردبیلی 
•    فصل سوم: حکومت اسلامی
•    فصل چهارم: رابطۀ مردم و حاکمان در حکومت اسلامی
•    فصل پنجم: سیاست‌های داخلی و خارجیِ حکومت اسلامی
•    فصل ششم: منابع مالیِ حکومت اسلامی
•    نتیجه
•    ضمیمه: توصیف موضوعی - سیاسی آثار و تألیفات محقق اردبیلی
 •    کتاب‌ نامه

خلاصۀ کتاب
موضوع اثر
این کتاب به تبیین اندیشه‌های فقهی -‌ سیاسی محقق اردبیلی یکی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در قرن دهم هجری می‌پردازد. بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان به عنوان سر سلسله فقهای ایرانی این عصر درباره مسائل سیاسی عصر صفوی و چگونگی تعامل با آنان و تبیین حکومت مطلوب شیعه از نظر ایشان و مبانی مشروعیت و ماهیت و عملکرد آن از اهمیت خاصی در این دوره برخوردار می‌باشد.
برجستگی‌های اثر نسبت به آثار مشابه
اندیشه فقهی - سیاسی محقق اردبیلی در این اثر برای اولین‌بار به صورت یک منظومه مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه ایشان را در زمینه‌های مختلف سیاست و حکومت و مسائل و مبانی آن مورد بررسی قرار داده است.

روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب
این اثر مبتنی بر روش توصیف و تحلیل بوده و در آن تلاش شده تا با توصیف و ترسیم وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر صفوی، مسائل و مشکلات سیاسی این عصر برجسته گردیده و سپس دغدغه‌های سیاسی محقق اردبیلی در رابطه با این مسائل از جمله منشأ‌ مشروعیت حکومت و تطبیق یا عدم تطبیق حکومت‌های وقت با این مبانی و چگونگی تعامل با آنان و نیز شکل مطلوب حکومت دینی از منظر محقق اردبیلی توصیف و تحلیل گردد.

نتیجۀ اثر
الف. معرفی شخصیت علمی و اجتماعی محقق اردبیلی و تبیین جایگاه علمی و مذهبی ایشان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی عصر صفوی.ب. ترسیم وضعیت سیاسی و مذهبی عصر صفوی در دوره حیات محقق اردبیلی و چگونگی تعامل وی با دولت صفوی.ج. تبیین مبانی فکری محقق اردبیلی در حوزه انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و بازتاب آن در اندیشه‌های سیاسی وی.د. توصیف و تحلیل دیدگاه‌های وی در زمینه ضرورت و ماهیت حکومت دینی و دامنه اختیارات آن. هـ. توصیف و تحلیل دیدگاه وی درباره حقوق و وظایف متقابل مردم و حاکمان اسلامی.و. توصیف و تحلیل دیدگاه‌های وی درباره عملکرد حکومت اسلامی.

مباحث اصلی اثر
پژوهش حاضر از یک مقدمه، شش فصل، یک نتیجه و یک ضمیمه تشکیل شده است. در مقدمه به جایگاه اندیشه سیاسی محقق اردبیلی در حوزه اندیشه سیاسی شیعه پرداخته شده است. فصل اول به زندگی و اوضاع سیاسی و مذهبی عصر محقق اردبیلی اختصاص یافته و زندگی و حیات علمی ایشان و اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر حاکمیت شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده مورد بررسی قرار گرفته و رفتار آنها با علمای شیعه و رابطه علما از جمله محقق اردبیلی با آنان بررسی شده است.در فصل دوم مبانی روش‌شناسی فقهی محقق اردبیلی و نگاه وی به هستی و انسان مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل سوم ضرورت، ماهیت و انواع حکومت و دامنه اختیارات آن از نگاه وی مطرح گردیده است.فصل چهارم عهده‌دار بررسی رابطه مردم و حاکمان در قالب بحث از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و شورا است.فصل پنجم به بررسی سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت اسلامی در اندیشه محقق پرداخته است.در فصل ششم منابع مالی حکومت اسلامی مثل انفال، زکات، خمس، خراج، مقاسمه جزیه، موقوفات عام، لقطه، میراث افراد بی‌وارث و ارش جنایات مورد بررسی قرار گرفته است.در ضمیمه تلاش شده آثار محقق اردبیلی در زمینه‌های کلامی، فقهی و تفسیری با عطف توجه به موضوعات سیاسی آنها معرفی گردد.

 
منبع:
كلمات كليدي : آثار پژوهشی , علی خالقی , آثار علمی- پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

تاریخ خبر: 1398/10/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 22 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 23
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما