معرفی رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام

 معرفی رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام

مختصري از سوابق علمي ابراهيم علي‌پور
 
ALIPOOR969@yahoo.com
 
آموزش

    شش سال درس خارج(حوزه علميه قم)
    كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد ـ (فلسفه)-دکتری فلسفه و کلام اسلامی(دانشگاه قم-در حال تدوين پايان نامه)
     شركت در دروس نهايه و اشارات، استاد فياضي
    شركت در دوره تاريخ عرفان، استاد يزدان‌پناه، مؤسسه امام خميني (ره)
    شركت در دوره كارورزي فلسفه اخلاق به مدت دو سال

 
پژوهش

    عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي مؤسسه امام خميني به مدت 2 سال
    عضو هيئـت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1385تاكنون
    مدير تدوين متون و پشتيباني علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت5 سال
    مدير گروه فلسفه پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي از سال 86  تاكنون
    مدير گروه علمي فلسفه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران ازسال90 تاکنون
    مدير پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي به مدت 5 سال
    مدير واحد ثبت منابع، موضوع نويسي و درجه بندي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت 6 سال
    عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام از سال 80  تاكنون
    همكار علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
    دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و توسعه فلسفه دفتر جنبش نرم‌افزاري
    دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و  توسعه كلام اسلامي
    محقق و مصصح و ارزياب واحد كتابشناسي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
    عضو شوراي مديران مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي از سال 1385                      
    عضو اتاق فكر مجمع عالي حكمت اسلامي از سال 1388 تاكنون
    مدير كلان پروژه اسلام و نيا زهاي انسان معاصر به مدت دو سال
    مدير گروه پژوهشي فلسفه وكلام اسلامي جامعه الزهرا(ع)از سال 1391 تاكنون
    عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام دانشنامه امام خميني از سال 1391 تاكنون
    عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام مدرسه عالي معصوميه  از سال 1391 تاكنون
    عضو شوراي نشر  انتشارات جامعه الزهرا از سال 1391 تاكنون
    عضو كميه تصويب پايان نامه هاي مدرسه عالي معصوميه از سال 1393
    عضو كميه تصويب پايان نامه هاي مركز تربيت مدرس از سال 1393

 
مقالات

    تحولات عصر مدرن ومشكلات انسان معاصر از ديدگاه هيدگرمجله نقدونظر
    نقدوبررسي راهكارها و شيوه‌هاي كتابشناسي در ايران مجله معارف عقلي
    رابطه هستي و انسان اقتضائات و موانعمجله نقد ونظر
    مسئوليت‌هاي اخلاقي انسان معاصر كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه
    ضرورت و مباني تحول در حوزه علميهخرد نامه همشهري
    تبلور اعتقادات در اشعار شاعران بزرگمجلة سياحت
    فلسفه عدالت امام علي(ع)خرد نامه همشهري
    استعاره هاي تن در مولويهمايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن- مقاله مجله نقد و نظر
    شهيد مطهري فيلسوفي نو انديشچاپ در همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري
    مقالات فرهنگي، اجتماعي كه بالغ بر 20 موضوع چاپ شده مي‌باشند در موضوعات اسلامي شدن دانشگاه‌ها ـ اصلاحات در حوزه ـ نقد و بررسي تبليغات سنتي در حوزه ـ مفهوم‌شناسي عدالت علوي ـ ولايت‌پذيري حضرت زهرا (س) و ...
    نفس از نگاه شيخاشراقمجله علمي – تخصصي نامه جامعه    نويسنده همكار

نشت هاي علمي وهمايش هاي ملي وبين المللي

    دبير علمي بيش از 60 نشست تخصصي در مو ضوعات فلسفه ،كلام،فلسفه دين ،فلسفه اخلاق،عرفان، معرفت شناسي و.........

    ارائه بحث در همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن  با مو ضوع رابطه نفس وبدن
    ارائه بحث در نشت علمي دانشنامه علوم عقلي  ضرورت ها و مباني     موسسه اسراء

    هما يش بين المللي روز جهاني فلسفه  با موضوع مسئوليت اخلاقي
    دبير علمي همايش ملي نو انديشي ديني
    قائم مقام همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس وبدن
    دبير و عضو شوراي علمي كنگرة روز جهاني فلسفه، بخش فلسفه اسلامي
    ارزياب و داور :كتاب سال حوزه،كنكره بين المللي روز جهاني فلسفه،همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن و.....
    عضو كميته علمي همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن
    دبير اجرايي همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري
    عضو كميته علمي همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري

 
كتاب

    ترجمه و نقد بررسي نامه‌اي در باب اومانيسم مارتين هيدگر (در دست آماده‌سازي براي نشر-انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
    درآمدي بر چيستي فلسفه اسلامي(مجموعه گفتگو ها)        (انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
    گفتگوها و مقالات چيستي و نيازهاي انسان معاصر             (در دست آماده‌سازي براي نشر-انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
    هست‌ها و بايسته‌هاي فلسفه اسلامي (مجموعه گفتگوها)        (در دست آماده‌سازي مديريت جنبش نرم افزاري)
    مأخذشناسي علوم عقلي اسلامي    (13جلد)                        (در دست آماده‌سازي براي نشر، كارگروهي-نشر موسسه امام خميني)
    مأخذشناسي تاريخ فلسفه اسلامي              (4 جلد)             (در دست آماده‌سازي براي نشر، كارگروهي- نشر موسسه امام خميني)

 
در آماده‌سازي و نشر آثار ذيل نقش داشته‌ام كه در مقدمه آثار اشاره شده است:

    درآمدي بر فلسفه نفس
    مأخذشناسي علم‌النفس اسلامي
    دوازده جانشين
    برهان وجودي
    انسان كامل از ديدگاه امام خميني و عرفا
    مسئله اخلاق مسيحي
    گنجينه معرفت (مجموعه مقالات فلسفي ـ منطقي)
    بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي
    نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي به روايت ابن‌سينا
    شكاكيت و تعريف شناخت
    الحاد واز خودبيگانگي
    فلسفه هنر ابن‌سينا
    دروس عرفان نظري
    چيستي فلسفه اسلامي
    ماخذ شناسي مكتب تفكيك
    مجموعه مفالات نفس وبدن(6جلد)
    نقد و بررسي فيزيكاليسم

تدريس

    كتاب نهايةالحكمه، حوزة علميه شمال غرب تهران، خواهران (دوره عالي)
    كتاب نهايةالحكمه-تربيت مدرس خواهران سطح 3
    كتاب نهايةالحكمه-مدرسه عالي معصوميه سطح3
    درآمدي بر فلسفه اسلامي، مدرسه حجتيه
    بداية المعارف، مدرسه علميه معصوميه (ع)
    معارف اسلامي،‌دين‌شناسي و منطق، جامعةالمصطفي العالميه، آموزش‌هاي كوتاه مدت
    تاريخ فلسفه غرب1 – (يونان وروم-قرون وسطي-مسيحيت-)- دانشگاه باقر العلوم سطح3 رشته فلسفه-مدرسه علميه خواهران معصوميه ،) – تربيت مدرس خواهران
    تاريخ فلسفه غرب3 (كانت-هگل-اگزیستانسياليسم-پراگماتيسم) دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه
    كلام جديد 1 و 2 – دانشگاه قم4دوره
    منطق – دانشگاه قم
    فلسفه دين - دانشگاه باقر العلوم0 - سطح 3
    تاريخ فلسفه اسلامي -دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه- سطح 3
    تاريخ فلسفه اسلامي – تربيت مدرس -  خواهران
    علوم قرآني، وزارت نفت (سطح مديران)
    تاريخ فلسفه غرب4 (فلسفه تحليلي-پديدار شناسي-سنت گرايي معاصر)-

    عرفان نظري-تربيت مدرس(قم)
    آموزش فلسفه استاد مصباح، دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه- سطح 3
    نهايه الحكمه، دانشگاه باقر العلوم0 مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه- سطح 3
    كار ورزي پژوهش و درس تحقيق
    كليات علم كلام، مركز تربيت مدرس خواهران – سطح 3
    معرفت شناسي،مدرسه عالي معصوميه-سطح 3

n        برگزاري كارگاه هاي مقاله نويسي تخصصي و شيوه پژوهش
     a برگزاري 18 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه (معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)
a برگزاري 15 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي كلام و مهدويت
 (معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)
aبرگزاري كارگاه" طرح نويسي" در مركز تربيت مدرس خواهران(6 جلسه)
aبرگزاري كارگاه مهارت افزايي پژوهشي(دوره تكميلي) در مركز تربيت مدرس خواهران(5 جلسه)
a برگزاري  كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه و كلام ، (دوره تكميلي)به تعداد12 جلسه در جامعه الزهرا

    كارشناس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها، داراي پرونده فعال در مركز فرهنگي نهاد و حضور مكرر در دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير، دانشگاه تربيت مدرس و دهها دانشگاه ديگر و برگزاري جلسات گفتگو،و نشست علمي
    مسافرت هاي علمي:

1-مجموعه كتابخانه هاي جامع سليمانيه ،تركيه ،استانبول(شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه ،عرفان،كلام و منطق ) 1390/ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
2 – كتابخانه ملي آنكارا – كتابخانه هاي ملي ، مولوي ، قويون اوغلي قونيه – كتابخانه جامع سليمانيه استانبول (شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه ،عرفان،كلام و منطق ) 1391/ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
3-نمايشگاه بين المللي كتاب شارجه،امارات(كارشناسي   و انتخاب آثار علوم انساني -  اسلامي) 1388/ماموریت علمی از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
4-كتابخانه آستان قدس رضوي(سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 20 نفر در هر سال)7سال پياپي از سال 1379ايام تابستان
5-كتابخانه مجلس (سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت8نفر)2سال
6-كتابخانه دانشگاه تهران ،موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه(سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 3 نفر) 2 سال
 
داور و ارزیاب

    کتاب سال حوزه
    مقالات همایش روز جهانی فلسفه
    مجله نقد و نظر
    مقالات همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس وبدن
    پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
    مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
    كتابشناسي حكمت اسلامي 2 (نور)
    پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی
    مقالات همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري
    مقالات دانشنامهامام خميني
    جشنواره علمي شيخ طوسي
    مجله علمي – تخصصي نامه جامعه ويژه فلسفه و كلام
    مجوز تدريس سطح 3 فلسفه و كلام در تربيت مدرس

 
 
*                                پزوهشگر  برتر موسسه امام خميني در سال82  و84
 
 
 به روزرسانی در سایت پژوهشگاه: 5 آذر 1396
 
 
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
ابراهيم عليپور.pdf 209.92 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, مدیران پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 18549
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما