تبليغات


دفتر تبليغات اسلامي اصفهان
سه‌شنبه 7 دي 1389 بيانيه ماموريت دفتر تبليغات اسلامي


دفتر تبليغات اسلامي نهادي حوزوي، انقلابي، تبليغي و علمي است كه با ايفاي نقش واسط فعال ميان حوزه
هاي علميه با نيازهاي ديني مردم و نظام اسلامي به"تبيين و گسترش باور ، بينش و ارزشهاي اسلامي و انقلابي"و"تعميق و توسعه دانش و معرفت اسلامي" ميپردازد.
دفتر تبليغات اسلامي براي تحقق اين مهم خود را متعهد به : محور قرار دادن معارف قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم السلام)، دفاع از حريم تشيع در عرصه گفتگوي اديان و مذاهب، مرزباني فكري ـ فرهنگي از آرمانهاي امام خميني«ره»، ولايت فقيه و نظام اسلامي، پاسداشت ميراث گرانسنگ حوزه، نوانديشي و نوآوري، تضارب افكار و آيندهنگري دانسته و ساماندهي و اجراي فعاليتهاي زير را ضروري ميداند :
         حضور و مشاركت درمراجع سياستگذاري وبرنامهريزي تبليغــي و علمــي كشور به منظور تأمين نيازهاي فكــري ـ دينــي مديريت كلان نظام.
         شناخت مداوم مخاطبان و بازيابي نيازها و معضلات فرهنگ ديني نظام و اقشار جامعه براي هدفمندي و كارآمدسازي تبليغات اسلامي و پژوهشهاي ديني.
         ارائه آموزشهاي موردنياز، براي تربيت فضلا در عرصه تبليغاتاسلامي و فعاليتهاي پژوهشي ديني.
         جذب، ساماندهي واعزام روحانيان موردنيازداخل وخارج كشور به نهادها ومراكز ذيربط وتأمين محتواهاي تبليغي براي آنان.
         نظريهپردازي و انديشهسازي در عرصه علوم و معارف اسلامي به منظور تأمين نيازهاي فكريـديني جهان معاصر.
         تلاش و همكاري در توليد و عرضه منشورات مكتوب، محصولات ديداري و شنيداري ، نرمافزارها و پايگاههاي اطلاعرساني در حوزه فرهنگ و معارف اسلامي با بهرهوري از ذخائر علميـفرهنگي حوزههاي علميه.
         حمايت و ارائه تسهيلات زيرساختي و مالي درموارد لزوم براي فعاليتهاي تبليغي، آموزشي و پژوهشي در حوزه فرهنگ ديني.
دفتر تبليغات اسلامي براي ارتقاي كيفيت فعاليتها و بهرهوري در تحقق اهداف خود، موارد زير را مورد اهتمام جدي قرار ميدهد :
الف) حفظ و تقويت صفات ممتاز و متمايز دفتر شامل: نوگرايي و نوانديشي پيشگامانه در فعاليتهاي ديني، توجه به عرصههاي داراي خلأ ، نوشوندگي سازماني و توانايي بسيج نيروهاي مستعد حوزوي.
ب) ارجگذاري به سرمايههاي انساني با تأكيد بر: شناسايي و جذب فضلاي كارآمد و خلاق حوزههاي علميه و بهرهمندي از نخبگان حوزه و دانشگاه، رشد و ارتقاي منابع انساني و ايجاد فضاي مشاركتجويي.
ج) كوشش در بهبود شيوههاي پاسخگويي به نيازها و خواستههاي مخاطبان از طريق بوميسازي و بهرهگيري از روشها و فناوريهاي روزآمد و قالبهاي هنري موثر با تأكيد بر بهينهسازي روشهاي سنتي.
د) اولويتيابي مستمر بر مبناي توجه به گروههاي مرجع و اثرگذار، پاسخگويي به نيازهاي فرهنگيـتبليغي جوانان و مناطق محروم، عدم تصديگري در امور خدماترساني كمبهرهور و عدم ورود به حيطههاي داراي متولي توانمند.

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 7406
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما