معرفی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق
معرفی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق

مشخصات فردی:
 سيف الله صرامي   
 فرزند: محمدعلی    
 صادره از: خمینی شهر
رایانامه: sarrami.sayfollah@isca.ac.ir

سوابق تحصيلی:
1- اخذ مدرک سطح 4 حوزه علمیه قم.
2- اخذمدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی دانشگاه قم.
3- حضور مستمردردروس حضرات آيات حاج شيخ جواد تبريزى، سيدكاظم حائرى و عبدالله جوادی آملی.
رتبه علمی: دانشیار
سوابق آموزشی:
1- تدریس در حوزه علمیه قم از سال 1361 تاکنون در مقدمات، سطح عالی و خارج.
سوابق پژوهشی:
کتب:
1- احكام حكومتي و مصلحت – تهران مركز تحقيقات استراتژيك – 1380.
2- احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر –  تهران مركز تحقيقات استراتژيك – 1376.
3- حسبه يك نهاد حكومتي –  قم دفتر تبليغات اسلامي(بوستان كتاب) – 1377.
4- جايگاه قرآن در استنباط احكام –  قم دفتر تبليغات اسلامي (بوستان كتاب)1378وتجدید چاپ باویرایش علمی جدید1392.
5- منابع قانونگذاري در حكومت اسلامي –  قم ، بوستان کتاب(به سفارش دبيرخانه كنگره) – 1382.
7- مباني آراء رجالي –  قم مركز تحقيقات دارالحديث – 1383.
8. حق، حكم وتكليف مجموعه گفتگوها قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي – 1385.
9- مستند تحرير الوسيله –  تهران موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) – (در ضمن گروهي از نويسندگان) 1386.
10- مقایسه منابع و روش¬هاي فقه و حقوق؛ قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي – 1391.
11- منابع و ادله علم اصول؛ قم، نشر پژزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1393.
12- الفقه والقانون مقاربان فی خطابی الحق والواجب، تعریب: زین الدین شمس الدین،بیروت –  مرکز الحضارۀلتنمیه الفکر الاسلامی 2009 م.
مقالات:
1-    احكام حكومتي ومصلحت در منابع شيعه – تهران –  مجله راهبرد –  شماره¬4 – 1373.
2-    حسبه درمنابع شيعه¬–  قم – مجله نامه مفيد شماره 2– 1374.
3-    عقل قطعي منبع استنباط قوانين اداره جامعه و حكومت – فصلنامه حكومت اسلامي  شماره 20 – 1380.
4-    عوامل ناپايداري حكومت علوي – قم – ويژه نامه مجله حكومت اسلامي – 1381.
5-    جايگاه مصلحت در فقه شيعه – قم – مجله قبسات شماره 32 – 1382.
6-    جايگاه قاعده نفي سبيل در سياست هاي كلان نظام اسلامي فصلنامه حكومت اسلامي شماره¬30 – 1382.
7-    درآمدي بر روابط دختر و پسر و مباني فقهي آن در نظام اسلامي – ويژه نامه مجله پيام زن (زن در جمهوري اسلامي) – زمستان 1383.
8-    نشست علمي پايداري حكومت علوي(ع)¬در حكومت نامه امام علي(ع) - تهران دفتر نشر معارف ج3، سال 1383.
9- درآمدي بر چالش¬هاي نظري مصلحت و دموكراسي در انديشه سياسي شيعه – مجله فرهنگ انديشه – سال چهارم شماره 13 – بهار 1384.
10- جايگاه ادراكات حقيقي و اعتباري در اصول فقه از ديدگاه علامه طباطبائي¬– مجله پژوهش و حوزه  شماره 28 –1385.
11- گزارش علمي و تقرير نشست جريان قاعده لاحرج در محرمات – مجله فقه شماره 55 – 1387.
12- منابع فقه در قرآن: مجله فقه و حقوق – شماره 17، سال پنجم - تابستان 1387.
13- درآمدی بر فقه حکومتی(تعریف و مبانی)، فصلنامه فقه، شماره 70، زمستان 1390.
14- جستار گشایی در فقه پژوهی شیخ بهایی، فصلنامه فقه شماره 71، بهار 1391.
15- جایکاه قرآن در ارزیابی روایات ، نشریه قرآنی بینات شماره 73بهار 1391.
16- تحلیل و مقایسه ماهیت حق از دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی و سایر فقها، فصلنامه فقه شماره 73 ، پاییز1391.
17- استناد به ادله ظنی در اصول فقه فصلنامه علمی – پژوهشی فقه شماره 75بهار 1392.
18- درآمدی برنظریه حق در فقه امامیه ،دوفصلنامه رواق فقه شماره 1تابستان 1394.
19- بررسی تحلیلی دسته بندی فقهی روایات تغنی درقرائت قرآن فصلنامه علمی-پژوهشی فقه شماره 79بهار 1394.
20- نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر، به ویژه در مورد غنا، فصلنامه علمی پژوهشی الهیات هنر، شماره¬3 ، زمستان 94.
21- تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت¬الله بروجردی¬، فصلنامه علمی – پژوهشی کاوشی نو¬در فقه شماره 83¬ ، بهار 94.
22- طبقه¬بندي و تحليلي در روايات سياسي- اجتماعي امام باقر(ع)، فصلنامه علمي و ترويجي علوم سياسي شماره 52.
23- نقش تقیه در پیشبرد اهداف اطلاعاتی نظام اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه شماره 14، پاییز 95.
مجموعه مقالات، کنگره ها، دانشنامه ها
1- ذبايح اهل كتاب – قم مجموعه آثاركنگره زمان و مكان – 1374.
2- مباني احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني – قم مجموعه آثار كنگره زمان و مكان – 1374.
3- فقه مشاهد مشرفه بر محور آثار شهيد اول – كنگره بين المللي شهيدين – 1387.
4- ماهيت سرپيچي از احكام حكومتي، كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي – موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) – 1378.
5- ميزان مشاركت اهل كتاب و نيروهاي ملي گرا در ساختار حكومت اسلامي – تهران همايش رقابت هاي سياسي و امنيت ملي – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – 1379.
6- مصاحبه اصول فقه حكومتي در اصول فقه حكومتي – قم – نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي – 1386.
7- حقوق مردم درحكومت – تهران موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني – 1381.
8- ضمانت اجراي حقوق بشر دوستانه در حقوق اسلامي– پايگاه صلح جهاني - 1385.
9- مصلحت در حكومت علوي(ع) پژوهشكده فقه و حقوق در مجموعه مقالات گفتمان علوي(ع) – قم بوستان كتاب – 1384 وتجدیدچاپ 1385.
10- جايگاه تفکیک اعتباريات وحقایق درآثار اصولی آخوند خراساني، مجموعه مقالات كنگره بین المللی آخوند خراساني، قم، جلد10 - نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1390.
11- فقه حكومتي در مجموعه درآمدی بر فقه حكومتي، به کوشش سعید ضیائی فر، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1391.
12- نقش نسبت بین منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی در حل مشکل فقه و قانون، گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی،قم – مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1392.
13- در آمدی بر سیره سیاسی امام مجتبی(ع) در روایات، جلد دوم- مجموعه مقالات همایش بین المللی سبط النبی امام حسن مجتبی(ع) قم،مجمع جهانی اهل البیت (ع) 1393.
14- نقش انگیزه و محتوادر حلیت و حرمت هنر به ویژهدر مورد غناء، مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر- قم مدرسه عالی هنرو دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1394.
15- فقه و مصلحت در بازخواني النص و الاجتهاد – مجله فقه كاوشي نو در فقه اسلامي– شماره 42 – 1383 و مجموعه مقالات كنگره شرف الدين – قم پژوهشگاه علوم فرهنگ و اسلامي و ارائه در كنگره شرف الدين – تهران – 1384 و بيروت  - 1385.
16 - در آمدی بر تقسیم وتحلیل روایات سیاسی اجتماعی امام جواد(ع)،مجموعه مقالات سیره وزمانه امام جواد(ع)،ابن الرضا(ع) به کوشش حمید رضامطهری،قم،انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه 1395.
17- حقوق الانسان فی عصر الظهور، مجموعه مقالات مؤتمر الامام المهدی(عج)و مستقبل العالم، النجف الاشرف، مجمع اهل البیت (ع)1434ق.
18- دور النسبۀ بین مصادر التشریع فی الحکم الاسلامی،الفقه والقانون، مجموعه من العلما والباحثین، قم –  مرکز الدرسات الاسلامیۀ لمجلس الشوری الاسلامی1391.
19- تذكيه – دانشنامه جهان اسلام – 1380.
20- تكبير – دانشنامه جهان اسلام – 1381.
21- تكفير – دانشنامه جهان اسلام – 1383.
22- جهاد – دانشنامه جهان اسلام – 1386.
23- ناشنوايي در فقه شيعه، دانشنامه ناشنوايان، تهران- ج2 – مؤسسه فرهنگي هنري فرجام جام جم ، 1388.
24- ناشنوايي در فقه اهل سنت، دانشنامه ناشنوايان، تهران - ج2– مؤسسه فرهنگي هنري فرجام جام جم ، 1388.
25- فلسفه تفاوت در حقوق زن و مرد- جلد 4- دانشنامه فاطمي(س)زیر نظر علی اکبر رشاد؛تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي – 1393.
 نظارت و پایان نامه ها:
1¬- آثار منتشر شده گروه مسایل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1379 تا1390.
2¬- راهنمایی و مشاوره و نقد پایان نامه های متعددی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، جامعه المصطفی العالمیه ؛ دانشگاه باقرالعلوم،دانشکده علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه ادیان و مذاهب و....
برگزیده:
1- برگزيده كتاب سال حوزه – حسبه يك نهاد حكومتي(دومين سال برگزاري).
2- برگزيده پژوهش هاي ديني – دبيرخانه دين پژوهان كشور – 1382 – منابع قانون گذاري در حكومت اسلامي.
3- برگزيده كتاب سال حوزه(چهارمين دروه) – احكام حكومتي و مصلحت.
4- برگزيده پژوهش هاي فرهنگي سال وزارت ارشاد 1376 – احكام حكومتي و مصلحت.
5- برگزيده جشنواره بين المللي انتخاب كتاب برتر – حقوق بشر در اسلام – (دانشگاه مفيد قم و وزارت ارشاد) – احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر.
6- برگزيده  جشنواره طريق جاويد (چهارمين دوره) – حقوق مردم در حكومت.
     7- لوح تقدير شوراي اسلامي شهر مقدس قم با امضاي سيدعليرضا تكيه¬اي.
8- لوح تقدير همايش و نمايشگاه قم – اصفهان – دفتر تبليغات اسلامي – 1383.
9- لوح تقدیر جشنواره آيين خرد – پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي براي كتاب جايگاه قرآن در استنباط – 1384.
10- لوح تقدير پژوهشگر برتر پژوهشگاه، آذر 1390.
11- لوح استاد برتر مدرسه خاتم الاوصياء- مهر 1390.
سوابق اجرایی:
1- مدير پژوهشكده فقه و حقوق؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال1390 تاکنون.
2- مدیرگروه مسائل فقهی حقوقی پژوهشکده فقه وحقوق ازسال1376تا1390.

به روزرسانی در سایت پژوهشگاه: 11 آذر 1396
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7357
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما