گزارش تصویری
هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

هفته پژوهش

پهلوانی

هفته پژوهش

لک زایی

هفته پژوهش

هفته پژوهش

مومنی

هفته پژوهش

معصومیه

بهجت پور

هفته پژوهش

یعقوب نژاد

نمایشگاه
1397/9/26 دوشنبه سومین روز از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری